Το BACK OFFICE InsCo είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή πλήρους υποστήριξης των αναγκών Ασφαλιστικών Εταιριών και ΕΠΥ. Είναι κατασκευασμένη με ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να στηρίζει κάθε επαγγελματικό σας βήμα.

Εκδόσεις

 • Απευθείας ασφάλισης (Direct Insurance)
 • Με συνασφαλίστριες εταιρείες
 • Αντασφάλισης / Ανάληψης (Reinsurance)

Τύποι Εκδόσεων Παραστατικών

 • Προτάσεις Ασφάλισης,
 • Νέα Συμβόλαια,
 • Ανανεώσεις,
 • Προτάσεις Πρόσθετων Πράξεων,
 • Πρόσθετες Πράξεις,
 • Δόσεις,
 • Ακυρώσεις

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

 • Παραμετρική κάλυψη υπολογισμού Ασφαλίστρων σύμφωνα με το rate book
 • Κάλυψη «ειδικών συμφωνιών»

Διαχείριση Προϊόντων

 • Διαμόρφωση προϊόντων και καλύψεων
 • Καλύψεις Συμβολαίου
 • Κινήσεις (Έκδοση, ανανέωση, Π. Πράξη, κλπ.)
 • Αιτήσεις ζημιών + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Αιτήσεις τροποποιήσεις + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Ιστορικότητα συμβολαίου
 • Δυνατότητα εκτύπωσης συμβολαίου

Διαχείριση Πελατών

 • Προβολή συμβολαίων
 • Διαχείριση προφίλ
 • Ανείσπρακτα
 • Συσχετιζόμενα μέλη
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων
 • Υπενθυμίσεις
 • Λογιστική Καρτέλα

Διαχείριση Αποδείξεων

 • Κριτήρια Αναζήτησης
 • Διαχείριση συμβολαίου, Status κ.τ.λ.
 • Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος
 • Καλύψεις Συμβολαίου
 • Κινήσεις (Έκδοση, ανανέωση, Π. Πράξη, κλπ.)
 • Αιτήσεις ζημιών + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Αιτήσεις τροποποιήσεις + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Ιστορικότητα συμβολαίου
 • Διαχείριση ανείσπρακτων και με ορισμό περιόδου χάριτος
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων

Διαχείριση Εισπράξεων

 • Εισαγωγή Εισπράξεων
  • Ανά συμβόλαιο / κίνηση
  • Ανά κριτήρια (π.χ. μήνας και αυτόματη ενημέρωση)
  • Εισαγωγή Πολλαπλών εισπράξεων

Προβολές

 • Πελατών
 • Αιτήσεων
 • Εισπράξεων
 • Συμβολαίων
 • Παραστατικών
 • Αιτήσεις
 • Αιτήσεις τροποποιήσεων
 • Έξοδα – Έσοδα
 • Πρόβλεψη ανανεώσεων

Στατιστικά

 • Αιτήσεων
 • Εισπράξεων
 • Συμβολαίων
 • Παραστατικών
 • Αιτήσεων ζημιών
 • Αιτήσεις τροποποιήσεων
 • Έξοδα – Έσοδα
 • Ageing Analysis
 • Οικονομικά Αποτελέσματα

Διαχείριση Προμηθειών

 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Διαχείριση προμηθειών ανά, Πακέτο, Κάλυψη κτλ
 • Προβολή συμβάσεων με κριτήρια
 • Επανυπολογισμός προμηθειών + έλεγχος ορθότητας καταχώρησης συμβάσεων
 • Αναλυτική κατάσταση εξερχόμενων προμηθειών επί παραγωγής και εισπράξεων
 • Αυτόματη αποστολή με e-mail ανά χρήστη
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Διαχείριση Αποδόσεων

 • Αποδόσεις Προμηθειών
 • Διαχείριση αποδόσεων προμηθειών
 • Στατιστικά αποδόσεων προμηθειών
 • Αποδόσεις Ασφαλίστρων
 • Διαχείριση αποδόσεων Ασφαλίστρων
 • Στατιστικά αποδόσεων Ασφαλίστρων

Διαχείριση Αντασφαλειών

 • Πλήρης  διαχείριση Αντασφαλιστικών αναγκών και διαδικασιών

Λογιστικές Καρτέλες

 • Πελατών
 • Συνεργατών
 • Προμηθευτών (ασφαλιστικών εταιριών)

Διαχείριση Ζημιών

 • Δημιουργία Φακέλου
 • Παρακολούθηση σταδίων αποζημίωσης
 • Στατιστικά με κριτήρια

Διαχείριση Μαθηματικών αποθεμάτων

 • Πλήρως παραμετροποιημένος υπολογισμός

Διαχείριση Παραγωγών

 • 5 επίπεδα «δέντρου πωλήσεων»
 • Πλήρης παραμετροποίηση και διαχείριση

Export Data

 • Ενημέρωση προμηθευτών με custom reporting είτε μέσω web services είτε              με custom report export data
 • Ενημέρωση συνεργατών με custom report export data
 • Ενημέρωση κρατικών φορέων με custom report export data
Κατεβάστε DEMO