Τιμολόγηση

Τιμολόγηση, έκδοση και εκτύπωση στους κλάδους:
 • Αυτοκίνητο
 • Πυρός
 • Σκάφος
 • Οδική βοήθεια
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Υγεία

Back Office

 • Στοιχεία Πελάτη
 • Προφίλ Πελάτη
 • Ανείσπρακτα Πελάτη
 • Συσχετιζόμενα μέλη
 • Αρχεία Πελάτη (ΑΔΤ, Δίπλωμα, κτλ)
 • Υπενθυμίσεις / Ραντεβού
 • Λογιστική Καρτέλα

 • Στοιχεία Συμβολαίου
 • Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος
 • Κινήσεις (ιστορικότητα)
 • Καλύψεις
 • Αιτήσεις Ζημιών
 • Αιτήσεις Τροποποιήσεων

 • Πελατολόγιο
 • Αιτήσεις
 • Εισπράξεις
 • Χαρτοφυλάκιο
 • Αποδείξεις
 • Αιτήσεις Ζημιών
 • Αιτήσεις Τροποποιήσεων
 • Πρόβλεψη Ανανεώσεων
 • Προμήθειες

 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης του Back Office με αιτήσεις καταχωρημένες από συνεργάτες

 • Αιτήσεις
 • Εισπράξεις
 • Χαρτοφυλάκιο
 • Αποδείξεις
 • Αιτήσεις Ζημιών
 • Αιτήσεις Τροποποιήσεων
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Προμηθειών

Διαχείριση Ταμειακών

Δημιουργία ταμειακών και αυτόματη εξόφληση παραστατικών
 • Δημιουργία ταμειακών
 • Δυνατότητα συμψηφισμού εξερχόμενων
 • Διαχείριση ταμειακών
 • Αυτόματη εξόφληση μέσω web service